2011

Hainsworth launch Chinese brand Ying Fang Bau Zhi.